Strona w budowie, zapraszamy już wkrótce.

Regulamin sklepu

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sylwię Lewandowską pod adresem internetowym http:/beleco.eu.

Sylwia Lewandowska prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Beleco Home Sylwia Lewandowska zarejestrowaną pod numerem NIP 5792072749 oraz REGON 365323170. Sylwia Lewandowska prowadzi działalność gospodarczą pod adresem ul. Obrońców Westerplatte 3 lok. 1, 83-110 Tczew. Kontakt z Sylwią Lewandowską można uzyskać: listownie – kierując korespondencję na podany powyżej adres; telefonicznie - pod numerami telefonu: 887-217-686; za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@beleco.eu

§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) .
2. Klient –osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Sklepie Internetowym, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Sklepu oraz do wykonywania praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika.
3. Konsument - należy przez to rozumieć Kupującego będącego osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
4. Sprzedawca – Sylwia Lewandowska świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Towary – rzeczy ruchome wymienione, opisane i oferowane do sprzedaży na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sklep Internetowy oferuje towary zakupione od innych producentów jak również Towary, których producentem jest Sprzedający. Sprzedający oznaczy towary, których jest producentem na stronie internetowej Sklepu.
6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
7. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http:/beleco.eu, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
9. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
10. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
1. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
4. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
5. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
6. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

§ 2 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: http:beleco.eu
2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się
z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
3. Sklep internetowy BELECO HOME prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie internetowym BELECO HOME są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
a) przeglądarka internetowa [Firefox, Internet Explorer, Google Chrom, Opera] z włączoną obsługą niezbędnych aplikacji,
b) minimalna rozdzielczość ekranu [800x600] pikseli.
6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej http://beleco.eu/ są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2. Zamówienia przyjmowane są w jeden z następujących sposobów:
a) za pośrednictwem strony internetowej,
b) telefonicznie,
c) drogą wiadomości e-mail.
3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni
w tygodniu przez cały rok.
4. Kupujący składa zamówienie poprzez:
a) wybór jednej lub kilku pozycji Towarów albo Usług oferowanych w Sklepie,
b) prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza,
c) wysłanie zamówienia w formie elektronicznej za pomocą konta e-mail.
5. Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w formularzu albo druku zostaną zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej.
6. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości Towaru, Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Kupującego o tej okoliczności proponując inny termin realizacji zamówienia. W przypadku braku akceptacji przez Kupującego nowego terminu realizacji zamówienia, umowa sprzedaży nie zostaje zawarta, a żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.
5. Zamówienie dokonane w drodze wiadomości e-mail jest skuteczne, jeśli Klient złoży oświadczenie woli, w którym wyrazi chęć nabycia określonej ilości towaru oraz poda swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu, a Sprzedający, w ciągu maksymalnie 24 godzin od wysłania wiadomości e-mail przez Klienta, potwierdzi przyjęcie oferty.
6. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
7 . Realizacja zamówień na Towary, których producentem jest Sprzedawca następować będzie w terminie do 7 dni roboczych od chwili przekazania Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
8. Realizacja zamówień na Towary, których producentem jest inny podmiot niż sprzedawca następować będzie w terminie do 28 dni roboczych od chwili przekazania Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia – z zastrzeżeniem ust. 13.
9. Do ww. terminów realizacji zamówienia nie wlicza się dnia, w którym sprzedawca przekazał Kupującemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia – z zastrzeżeniem ust. 13.
10. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy terminy realizacji zamówień określone w ust. 8 i 9 mogą ulec wydłużeniu, Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym i poinformuje go o przyczynie możliwego wydłużenia terminu realizacji zamówienia oraz orientacyjnym nowy termin realizacji zamówienia. 
11. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
12. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
11. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającego i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
12. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia za pomocą funkcjonalności strony internetowej, otrzyma on automatyczną odpowiedź na podany adres e-mail ze Sklepu Internetowego potwierdzającą otrzymanie zamówienia oraz informację o okolicznościach wskazanych w art. 12 ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
13. W przypadku płatności w formie przedpłaty czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem. W przypadku wybrania płatności.


§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą wiadomości e-mail. Sprzedający poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia rozpoczyna się z niezwłocznie po uzyskaniu przez Sprzedającego informacji o pozytywnej autoryzacji karty płatniczej,
3. Wysyłka towaru składa się z następujących etapów: 1) przesyłka w trakcie kompletowania; 2) przesyłka wysłana. Klient jest informowany w drodze wiadomości e-mail o aktualnym etapie realizacji zamówienia.
4. Towar jest dostarczany za pośrednictwem przedsiębiorcy (przewoźnikowi) działającego w branży pocztowej i kurierskiej dla cen ustalonych zgodnie z cennikiem operatora.
5. Termin doręczenia towaru przez przewoźnika jest zróżnicowany i zależy od terminów doręczeń obowiązujących przez danego przewoźnika. Klient jest informowany o terminach dostaw stosowanych przez przewoźników, z których usług korzysta Sprzedający. Aktualna informacja o przewoźnikach, z których korzysta Sprzedający jest zawarta na stronie internetowej sklepu.
6. Koszt wysyłki nie jest wliczany w cenę towaru. Koszt wysyłki ponosi Klient. Klient jest informowany przy składaniu zamówienia o kosztach wysyłki – informacja o kosztach wysyłki znajduje się obok listy produktów wybranych do zakupu w zakładce Koszyk.
7. Z uwagi na gabaryty lub właściwości przesyłki wybór przewoźnika może zostać ograniczony, stosownie do możliwości przesyłowych przewoźników.

§ 5 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar Sprzedająca wystawia paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
2. Płatność za zamówiony Towar następuje:
a) przelewem na konto bankowe Sprzedającego przed wysłaniem towaru (przedpłata),
b) za pobraniem przy odbiorze produktu przez Klienta,
- dostępny sposób płatności każdorazowo określony został obok listy produktów wybranych do zakupu w zakładce Koszyk.
3. Przelew na konto bankowe Sprzedającego może zostać zrealizowany przez:
a) przelew bezpośredni na konto,
b) przelew za pomocą platformy płatniczej SHOPER (Dreamcommerce S.A. ul. Bociana 22, 31-231 Kraków NIP: 9452156998 REGON: 121495203 KRS: 0000395171 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia).
-W przypadku wyboru zapłaty za pomocą platformy płatniczej SHOPER podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
4. Płatność za zamówiony towar następuje po zawarciu Umowy Sprzedaży.
5. Sprzedający akceptuje następujące karty płatnicze:
a) Visa
b) Visa Electron
c) MasterCard
d) MasterCard Electronic
e) Maestro

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie przed jego upływem na adres Sprzedającego lub w drodze wiadomości e-mail na adres Sprzedającego:
2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
3. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sprzedającego. Koszt zwrotu towaru na adres Sprzedającego ponosi Klient.
4. Sprzedający zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez Klienta płatności w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedający zwraca Klientowi koszty zakupu oraz koszty przesyłki, jednakże tylko do wysokości kosztów przesyłki ekonomicznej.
5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
karty płatniczej Zamawiającego.
6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

§ 7 Procedura reklamacji

1. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
2. W przypadku stwierdzenia wady produktu, użytkownikowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia produktu i 1 (jednego) roku od daty stwierdzenia wady o ile jest to wada tkwiąca w towarze a nie wada wywołana działaniem Klienta.
3.Użytkownik ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedającego albo Sprzedający nie wymienił towaru na wolny od wad, ani tej wady nie usunęło. 
4. Sprzedający odpowiada za wady towaru na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
5. Reklamacje można złożyć: 
a. pisemnie na adres: ul. Obrońców Westerplatte 3 lok. 1, 83-110 Tczew,
b. drogą mailową na adres: reklamacje@beleco.eu,
6. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania Kupujący oczekuje od Sprzedawcy oraz numer rachunku bankowego, na który w razie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę za Towar.
7. Sprzedający rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Klienta o sposobie dalszego postępowania. 
8. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. 
9. W razie odmowy uwzględnienia reklamacji Sprzedawca sporządzi oświadczenie na piśmie, w którym wskaże przyczyny nieuwzględnienia reklamacji Klienta. Oświadczenie zostanie sporządzone przed upływem 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Sprzedawcę. Zwrot Towaru, którego reklamacji odmawia Sprzedawca następuje na koszt Klienta – Klient ponosi koszty przesyłki, które są regulowane poprzez przedpłatę albo za pobraniem.
10. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej wad dostarczony Towarów Kupujący zobowiązany jest zwrócić wadliwy Towar na adres Sprzedawcy. Zwrot towaru następuje w tym wypadku na koszt Sprzedającego. Sprzedawca zwraca klientowi koszt wysyłki na wskazane przez klienta konto bankowe. W razie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca dostarczy Kupującemu nowy niewadliwy Towar. Dostarczenie nowego niewadliwego towaru następuje na koszt Sprzedawcy.
11. W przypadku, gdy dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe Sprzedawca zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę. 

§ 8 Przepisy dotyczące Konsumentów

1. O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu poniższe postanowienia mają zastosowane jedynie do Kupujących będących Konsumentami. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Konsumentem zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827), zwanej dalej „ustawą”.
2. Z zastrzeżeniem ust. 10 Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
b) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części,
c) polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;
d) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, wysyłając go po wypełnieniu na adres e-mail: reklamacje@beleco.eu lub adres pocztowyul. Obrońców Westerplatte 3 lok. 1, 83-110 Tczew. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 3.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku, gdy Klient dokonał płatności za pomocą serwisu płatniczego a zwrot płatności wiązałby się z poniesieniem kosztów przez klienta to Sprzedawca jest uprawniony do zaproponowania Klientowi zwrotu płatności w drodze przelewu na konto bankowe Klienta.
6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, tj. stwierdzenia zgodności towaru dostarczonego z zamówionym.
10. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
12. Jeżeli Towar ma wady fizyczne lub prawne Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu Towaru.
13. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji, rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej właściwym dla miejsca zamieszkania Konsumenta.
14. Niezależnie od powyższego Konsument może skorzystać z pozasądowych możliwości rozwiązywania sporów poprzez platformę internetową, która znajduje się pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
15. Dodatkowe informacje o pozasądowych metodach rozwiązywania sporów Konsument może znaleźć pod adresem: https://uokik.gov.pl/download.php?plik=18703 lub pobrać ze strony internetowej Sklepu

§ 9 Odpowiedzialność Sprzedającego za towary, których jest Producentem

1. Sprzedawca oświadcza, iż oferowane towary, których jest producentem spełniają normy bezpieczeństwa oraz stanowią produkt bezpieczny w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia 12 grudnia 2003 r.
2. Towary, których Sprzedający jest producentem nie stanowią zabawek w rozumieniu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek z dnia 5 kwietnia 2011 r. i nie służą do zabawy dla osób poniżej lat 14.
3. Towary, których Sprzedający jest producentem stanowią wyroby kolekcjonerskie, o których mowa
w § 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek z dnia 5 kwietnia 2011 r.
4. Towary, których Sprzedający jest producentem są zaopatrzone w informację w języku polskim:
1) umożliwiającą im ocenę zagrożeń związanych z produktem w czasie zwykłego lub możliwego do przewidzenia okresu jego używania, jeżeli takie zagrożenia nie są, przy braku odpowiedniego ostrzeżenia, natychmiast zauważalne;
2) dotyczącą możliwości przeciwdziałania tym zagrożeniom;
3) wskazanie, iż towar jest przeznaczony dla kolekcjonerów w wieku powyżej 14 lat;

§ 10 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego
w związku z zakupami jest Sprzedający.
2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
a) W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
b) Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedającej na adres:
4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
a) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
b) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy oraz dowodu zakupu. Klient wyraża zgodę na otrzymanie potwierdzenia zawarcia Umowy Sprzedaży w formie papierowej faktury VAT doręczonej wraz zamówionym Towarem. W treści faktury VAT wskazane będą główne cechy Towaru (rodzaj, cena). Dodatkowo Klient otrzyma wiadomości e-mail, w której wskazany będzie dzień złożenia zamówienia, wybrany przez Klienta sposób doręczenia Towaru oraz koszt doręczenia.
c) Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

§ 11 Zmiana Regulaminu

1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
3. Integralną częścią niniejszego Regulaminu są załączniki:
a) nr 1 – formularz zgłoszenia reklamacyjnego,
b) nr 2 – formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy
c) nr 3 - System pozasądowego rozwiązywania sporów od 10 stycznia 2017

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl