Strona w budowie, zapraszamy już wkrótce.

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Sklepu internetowego BELECO HOME

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych w związku z świadczeniem usługi jest Sylwia Lewandowska. Sylwia Lewandowska prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Beleco Home Sylwia Lewandowska zarejestrowaną pod numerem NIP 5792072749 oraz REGON365323170. Sylwia Lewandowska prowadzi działalność gospodarczą pod adresem ul. Obrońców Westerplatte 3 lok. 1, 83-110 Tczew. Kontakt z Sylwią Lewandowską można uzyskać: - pod numerami telefonu: ________________ oraz korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@beleco.eu

1.2. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.4. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki prywatności należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego BELECO HOME Sylwia Lewandowska dostępnego pod adresem: http://www.beleco.eu

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

2.1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
a) nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Administratorem a Klientem polegającego na sprzedaży towarów i świadczeniu usług oferowanych przez Sprzedawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
b) udokumentowanie stosunków umownych, o których mowa w pkt. 2.1.a). w celach dowodowych przez okres przedawnienia roszczeń z nimi związanych oraz przez okresy wskazane w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz.U. Nr 121, poz. 591 ze zm.).

2.2. W przypadku Klientów, którzy korzystają z płatności elektronicznych za pośrednictwem serwisu http:// www.shoper.pl Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów jedynie agentowi rozliczeniowemu jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez Klienta płatności za towar lub usługę za ich pośrednictwem.
2.2.1. Agentem rozliczeniowym obsługującym płatności w ramach usługi jest spółka Dreamcommerce S.A. z siedzibą w Krakowie (adres siedziby ul. Bociana 22, 31-231 Kraków,) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście pod numerem KRS 0000395171
2.3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko lub firmę; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość,).

2.4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.3. jest niezbędne w celu do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Administratora z Użytkownikiem.

2.6. Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania ze strony internetowej Administratora. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze Usługobiorcy podczas korzystania z Platformy umożliwiającej świadczenie usługi. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Usługobiorcach ani śledzenia ich nawigacji. Istnieje możliwość uniemożliwienia zbieranie danych zawartych w plikach Cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej (w tym zakresie odsyłamy do pliku pomocy danej przeglądarki lub zalecamy kontakt z jej producentem).

3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
3.1. Korzystanie z usługi, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usługi świadczonej przez Administratora zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego.

3.2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
3.2.1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
3.2.2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

3.3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 3.2. Polityki prywatności. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt. 3.2.2.). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usługi przyszły Usługobiorca (Klient) jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

4.1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

4.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do:
4.2.1. Żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

4.3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 4.1. i 4.2. można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: biuro@beleco.eu albo pisemnie na adres Administratora.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Platforma, za pomocą której jest świadczona usług może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko świadczenia usługi przez Administratora.

5.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5.3. Usługodawcę udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

5.3.1. Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Usługobiorcy.

5.3.2. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

5.3.3. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez Usługobiorcę.

5.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl